Ngôi làng A Di Đà ở Conroe, Texas, do Ḥa Thượng Thích Thông Lai tạo dựng với cư dân trong làng 100% là người Việt Nam, với h́nh ảnh của hai chiếc thuyền vượt biên ngày xưa tại các trại tỵ nạn được kéo vềLỜI KHAI THỊ CỦA ẤN QUANG ĐẠI SƯ


• Bất luận là người tu tại gia hay xuất gia, cần phải trên kính dưới ḥa, nhẫn nhục đ́ều mà người khác khó nhẫn được, làm những việc mà người khác khó làm được, thay người làm những việc cực nhọc hoàn thành cho người là việc tốt.

• Khi tỉnh tọa thường nghĩ đến điều lỗi của ḿnh.

• Lúc nhàn đàm đừng bàn đến điều sai trái của người.

• Lúc đi, lúc đứng, lúc nằm, lúc ngồi, lúc ăn, lúc mặc, từ sáng đến tối, từ tối đến sáng chỉ niệm Phật hiệu không để gián đoạn, hoặc niệm nho nhỏ hoặc niệm thầm.

• Ngoài việc niệm Phật, đừng dấy khởi một niệm nào khác. Nếu khởi vọng niệm phải tức thời bỏ ngay.
• Thường có ḷng hổ thẹn và tâm sám hối.

• Nếu đă tu hành phải tự hiểu là công phu phước đức của ta hảy c̣n nông cạn, chẳng nên tự kiêu căng, khoa trương.

• Chỉ nên chăm sóc việc nhà ḿnh, đừng nên dính vào việc nhà người.

• Chỉ nên nh́n đến những h́nh dạng tốt đẹp, đừng để mắt tới những h́nh dạng xấu xa bại hoại.

• Hăy xem mọi người như là Bồ Tát, mà ta chỉ là phàm phu.

Nếu quả có thể Tu Hành được như vậy, th́ nhất định được Văng Sanh về Tây Phương Cực Lạc.


*** NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT ***

* SOURCE: https://www.youtube.com/@nguoimientayohouston/videos

- http://www.hethongchuatamnguyen.org/home.html