TNS JANET NGUYỄN-Sẽ Giữ Ghế G S V Cho Người Việt Quận Cam.