Phỏng vấn ông Paul Huy Nguyễn, Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Tự Do/NSW & Chuyện Thế Sự 69 "Chuyện Hội Chợ Đầu Năm"

* SOURCE: https://www.youtube.com/channel/UCbk...oSzTwjw/videos