Trà đàm Anh Chi (Paris. Pháp) - Thùy Dương (Oslo. Nauy)* SOURCE: https://www.youtube.com/@TamThucVietAnhChi/videos