Ph279

KHU-HỘI CỰU TU`-NHÂN CHÍNH-TRỊ BẮC CALIFORNIA
Association of Former Vietnamese Political Prisoners
111 E .Gish road - San Jose, CA . 95112 Phone : 408-437-3199

THƯ MỜI

THAM DỰ LỄ GIỖ CỐ TỔNG-THỐNG NGUYỄN-VĂN-THIỆU

KÍNH GỞI
___________ ____________________ _________

Kính thưa Quư Vị,
Tháng 09 ha`ng năm Quân-Dân-Cán-Chính VNCH da`nh một buổi Tổ Chức Lễ Giỗ cho Cố Tổng-Thống Nguyễn-Văn-Thiệu nơi Trung-Tâm Sinh-Hoạt Khu-Hội Cựu TNCT/BCA đă lập Ba`n Thơ` Tổ-Quốc, An-vị các Anh Linh Chư-Vị Quân-Cán-Chính VNCH đă Tuẫn-Tiết, Hy-sinh vi` Lư-Tưởng Tự-Do cho VNCH.

Một Ủy-Ban Tổ Chức Lễ Giỗ cho Cố Tổng-Thống đă được tha`nh lập Tại Khu-Hội qua một số Hội-Đoa`n Quốc-Gia chịu trách nhiệm chung va` Tổ Chức tại :
-Điạ Điểm : Trung Tâm Sinh-Hoạt Khu-Hội Bắc Cali
Số : 111 E . Gish road - San Jose, Ca .95112
-Thời Gian : Lúc 11 giơ` 00 Thứ Bảy Nga`y 28-09-2013

Với sự hiện diện của Các vị Tướng Lănh cũng như các Cựu Viên-Chức Cao-Cấp thơ`i Đệ Nhất, Đệ Nhị VNCH va` các Niên-Trưởng trong các Quân-Binh-Chủng của Quân-Lực VNCH. Đô`ng thơ`i có sự góp mặt của giới trẻ Thanh- Niên, Sinh-Viên, Học-Sinh va` Đoa`n Hậu Duệ của Khu-Hộ́ .

Sau phâ`n nghi thức da`nh cho buổi lễ, Ban Tổ chức chúng tôi Kính mơ`i quư Khách thọ lộc va` thưởng thức một chương tri`nh văn-nghệ đấu tranh da`nh lại Tự-Do, Dân-Chủ cho Quê Hương Việt-Nam.

Ban Tổ chức chúng tôi Trân Trong Kính mơ`i Quư-vị vui lo`ng sắp xếp da`nh thơ`i gian đến tham dự Lễ Giỗ cho Cố Tổng Thống Nguyễn-văn-Thiệu va` thắp một nén hương lo`ng câ`u nguyện cho Tổ-Quốc Việt-Nam va` các Chư Linh Tổ-Tiên, các Anh-Linh Quân-Cán-Chính VNCH đang An-Vị Thơ` Kính tại điạ điểm nói trên .

TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI

San Jose, ngày 09 tháng 09 Năm 2013

ĐỒNG TRƯỞNNG BAN TỔ CHỨC
- Ch. Nguyễn-Lương Hội-Trưởng Hội Vơ-Bị Bắc CA 408-310-0103
- Ch.Trâ`n-Gia-Đắc Hội-Trưởng Hội Quân-Cảnh Bắc CA 408-204-9522
- Ch.Triệu-Ha` Hội-Trưởng Hội ĐPQ/NQ/CA 408-646-8752
- Ch.Huy`nh-Phong Đại-Diện nhóm SV/SQ/TĐ/ SJ 408-712-5977
- Ch. Mai-Khuyên Chủ-Tịch Khu-Hội Bắc CA 408-334-6101

Mọi chi tiết khác xin liên lạc với văn-pho`ng : 408-437-3199
Hoặc Ch.Cao-Mimh-Tri' : 408-315-5977