Ph355KHU HỘI CỰU TÙ NHÂN CH̀NH TRỊ BẮC CALIFORNIA
111 E. GISH ROAD – SANJOSE, CA 95112
408-437-3199
THƯ MỜI
KÍNH GỞI:
- Quư vị Lănh- Đạo Tinh Thần Các Tôn Giáo
- Quư Niên Trưởng Thân Hào Nhân Sĩ
- Quư Đại Diện Tổ Chức, Hội Đoàn Quốc-Gia
- Quư Cơ Quan Truyền Thanh, truyền H́nh và Báo Chí
- Quư Đồng Hương Tỵ nạn Cộng Sản
- Quư Chiến Hửu thuộc Các Quân-Binh-Chủng QL/VNCH.

Buổi Lễ Tưởng Niệm Cố Tồng Thống Trần-Văn-Hương hằng năm được tổ chức sau tết Nguyên Đán theo đề nghị chung tại :

- Địa Điểm: 111 E. Gish Road, San Jose, CA 95112
Trụ Sở Khu-Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Bắc California
- Thời gian: 12 giờ trưa thứ bảy ngày 22 tháng 02 năm 2014

Khu-Hội Trân Trọng kính mời quư vị bớt chút thời gian đến tham dự và thắp một nén huong để tưởng nhớ Vị Cố Tổng Thống đă hết ḷng với dân tộc và Tổ Quốc.

Trân Trọng Kính Mời,

San Jose, ngày 02 tháng 02 năm 2014
TM. BAN TỔ CHỨC
Chủ Tịch Khu-Hội Bắc California
Mai Khuyên

Điện thoại liên lạc:
-Văn pḥng: 408-437-3199
-Cao Minh Trí: 408-315-5977
-Trần Gia Đắc: 408-204-9522
-Huỳnh Phong: 408-712-5977