Sự lợi dụng tài trợ của Chính Phủ Úc. & Mạo danh VCA để gây quỹ* SOURCE: https://www.youtube.com/@vietmediain...lia9913/videos

CHUYỆN MẠO DANH KINH HOÀNG:

DÙNG CHỮ "VCA" ĐỂ GÂY QUỸ KIỆN CỘNG ĐỒNG!


Một trương mục đă được mở với ngân hàng NAB (National Bank) của một người ở vùng Marrickville, với tên 'Protect VCA Commission" (mà nhóm gây quỹ dịch ẩu ra là Yểm Trợ Cộng Đồng...)

Yểm trợ Cộng đồng để làm ǵ? th́ họ không nói rơ.Kể cả ai xin tên tài khoản để bỏ tiền vào th́ họ cũng chỉ cung cấp những con số. C̣n cái tên "Protect VCA Commission" th́ họ dấu nhẹm!

Cách đặt tên cho trương mục gây quỹ này là có tính cách lừa gạt cả nhà Bank lẫn người gửi tiền vào. Bởi thực chất là họ gây quỹ để kiện Cộng Đồng (VCA) chứ không giúp đỡ ǵ cho Cộng Đồng bằng số tiền sẽ thu được!
Một cuộc khiếu nại lên Fair Trading và BGĐ nhà bank đang được Cộng Đồng (VCA) tiến hành.

Bởi nó vi phạm trầm trọng về luật lệ gây quỹ (illegal fundraising), cũng như mục tiêu sai lạc của các buổi thu gom tiền bạc. Những người đóng góp vào một tổ chức gây quỹ bất hợp pháp này, có quyền khiếu nại và đ̣i biên lai. Th́ chắc chắn sẽ biết ngay là nhóm này hoàn toàn không có bất cứ sự cho phép nào, trong việc quyên góp và cấp biên nhận được khấu trừ thuế!

--THẠCH THÁI* SOURCE: https://www.facebook.com/profile.php?id=100083830552751